Skodsborg Strandvej 274

Skodsborg 185 m², 3.495 m²
25 mio.

Skodsborg Strandvej 81

Skodsborg 192 m², 923 m²
10.7 mio.