Skodsborg Strandvej 81

Skodsborg 192 m², 923 m²
10.7 mio.

Rolighedsvej 9

Skodsborg 212 m², 1.312 m²
9.995 mio.